0

Košík

Celkem bez DPH: 0,00 Kč
DPH: 0,00 Kč
Celkem: 0,00 Kč

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Na internetových stránkách www.gastrotym.cz platí pro nákup či objednání zboží níže uvedené Obchodní podmínky, které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího, kterým je vlastník a provozovatel internetových stránek www.gastrotym.cz, společnost GASTROSUN, s.r.o., Příkop 2a. IČO: 63478421, DIČ: CZ63478421, se sídlem v Brně a provozovnou v Pohořelicích, ulice Dvorní 1028, zapsaná pod spisovou značkou C 62520 vedenou u Krajského soudu v Brně, a Kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (NOZ), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše ve znění novel. Je-li smluvní stranou podnikatel a jedná-li při uzavření objednávky v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem (ObchZ), vše ve znění novel.

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající. Prodávající/provozovatel internetové stránky či katalogu je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Kupující - spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupující - podnikatel je fyzická nebo právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

III. Zpracování osobních údajů a jejich využití

Přístup na stránky www.gastrotym.cz může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatelů. V takovém případě bude Prodávající s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Uchovávaná data nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů udělujete společnosti GASTROSUN, s.r.o., Příkop 2a, IČO: 63478421, DIČ: CZ6347842, jakožto Správci.

Zpracováváme tyto osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů):

 • - jméno a příjmení
 • - telefonní číslo
 • - e-mail
 • - adresa
 • - název firmy
 • - IČ, DIČ

Poskytnuté údaje zpracováváme za účelem realizace kupní smlouvy, vedení uživatelského účtu a zasílání informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího a se zasíláním obchodních sdělení na elektronickou adresu kupujícího.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu nebo při objednávce) jste povinni uvádět správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

Podle nařízení máte právo:

 • - vzít souhlas kdykoliv zpět, a to odesláním požadavku na emailovou adresu info@gastrotym.cz
 • - požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případně kopii zpracovávaných osobních údajů (prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace)
 • - vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
 • - požadovat výmaz těchto osobních údajů
 • - na přenositelnost údajů
 • - v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem po dobu danou platnou legislativou.

Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Aktuální informace o zpracovatelích osobních údajů:

 • - SMART EMAILING
 • - FACEBOOK
 • - Google
 • - účetní firmy: Taťána Jaššová, IČO: 75399121
 • - přepravní společnosti: PPL, s.r.o., TOPTRANS EU, a.s. a další logistické firmy
 • - Web master Michal Eichner, Polní 914, IČO: 75565722
 • - Správce počítačové sítě Michal Eichner, Polní 914, IČO: 75565722

IV. Zproštění odpovědnosti

Prodávající si vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné chyby týkající se ceny nebo popisu výrobku, které jsou uvedeny na webových stránkách nebo v tisku, a dále právo zproštění odpovědnosti za realizovanou objednávku při zjevném nesouladu hodnot mezi hodnotami udávanými v názvu výrobku a v detailním popisu výrobku. Při realizaci objednávky zboží jsou vždy platné pouze parametry uvedené v názvu výrobku.

Prodávající se zavazuje vynaložit veškeré úsilí potřebné k zaručení dostupnosti a plynulosti webových stránek, stejně jako služeb s nimi spojených; nemůže však zaručit nikdy nepřerušené, vždy bezchybné fungování. Stejně tak nemůže zaručit nepřítomnost virů nebo jiných škodlivých elementů v obsazích nebo službách poskytovaných na webových stránkách.

V. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Pokud s podobou objednávky Kupující souhlasí, tlačítkem Odeslat bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce bude zaslán email s akceptací objednávky. Prodávající má právo před předáním předmětu objednávky provést kontrolu identifikačních údajů Kupujícího, a to pro jistotu správného předání objednaného zboží. Odesláním objednávky Kupující akceptuje tyto Obchodní podmínky Prodávajícího a dále výši ceny za objednané zboží, včetně expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky. Jakmile Kupující obdrží od Prodávajícího potvrzující email, stává se objednávka závaznou pro obě strany. Nabídka Prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce je závazná až do doby dodání zboží Kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována v elektronické formě po dobu 5 let a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Prodávající tímto výslovně upozorňuje Kupujícího, že objednávka výroby zboží na zakázku je závazná. V případě jejího zrušení Kupujícím je tento povinen uhradit Prodávajícímu 100% ceny výrobku, a to převodem částky na účet Prodávajícího. Za tímto účelem Prodávající zašle Kupujícímu fakturu s týdenní splatností emailem.

V případě, že Kupující objednávku nezruší, ale vyrobené zboží odmítne převzít, je povinen zaplatit Prodávajícímu 100% ceny výrobku, včetně dopravného a balného, je-li sjednán jako způsob dodání zaslání zboží na dobírku, a zboží bylo odesláno. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu 100% ceny výrobku včetně dopravného a balného, a to převodem částky na účet Prodávajícího. Za tímto účelem Prodávající zašle Kupujícímu fakturu s týdenní splatností emailem.

Možnost výměny nebo vrácení zboží se týká pouze zboží skladem a platí pouze pro Kupujícího. V případě závady výrobku platí standardní záruka.

Věnujte pozornost následujícím informacím: Za škody vzniklé neodbornou montáží nepřebírá Prodejce žádnou záruku.

VI. Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách www.gastrotym.cz jsou uváděny bez DPH. Náklady na dopravu (informace o podmínkách dopravy zboží je uvedena v čl. VII. - Podmínky dodání zboží), jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit v závislosti na způsobu zvolené dopravy a hmotnosti zboží, jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je včetně DPH, dopravného a balného. Jako cena při uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednání zboží Kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň jako daňový doklad.

Veškeré objednané zboží lze zaslat na i na dobírku

Zboží mimo území ČR není možné zaslat na dobírku, ale pouze platbou předem na účet Prodávajícího vedeného u MONETA MONEY BANK.

173718926/0600

VII. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku V. těchto Obchodních podmínek, tj. po odeslání potvrzujícího emailu ze strany Prodávajícího.

Orientační dodací lhůta je u každého výrobku uvedena na našich stránkách. Přesná dodací lhůta bude sdělena na Váš dotaz při konkrétní objednávce.

VIII. Podmínky dodání zboží

Dopravné se řídí platnými ceníky přepravní společnosti, k ceně dopravy je připočítáno balné a DPH (dopravné je závislé na hmotnosti a velikosti dodaného zboží).

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků, a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky doporučujeme Kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilku převzal v pořádku, a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Ke zboží je přiložena faktura, která slouží zároveň jako daňový doklad.

Osobní odběr zboží JE možný PŘÍMO V PROVOZOVNĚ SPOLEČNOSTI na ulici DVORNÍ 1028 v POHOŘELICÍCH U BRNA.

IX. Záruka a reklamace

Společnost GASTROSUN, s.r.o. poskytuje garantovanou záruční dobu 24 měsíců pro zákazníka (kupujícího), který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Tato doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím

Garantovaná záruční doba pro zákazníka (kupujícího), který je podnikatelem (OSVČ nebo právnickou osobu) je 12 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím, přičemž pro uplatnění reklamace je rozhodující datum odeslání vadného zboží na korespondenční adresu Prodávajícího uvedenou v Kontaktech na webových stránkách.

Je-li u konkrétního zboží uvedená záruční doba delší než 24 měsíců, pak je platná uváděná delší záruční doba.

Některé prodávané zboží jsou, tzv.: zboží spotřební. Upozorňujeme tedy, že životnost dle míry jeho používání může být i výrazně kratší, než je zákonná záruční lhůta. Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním. Proto opotřebení vlivem běžného provozu není důvodem k reklamaci.

Záruka se vztahuje na výrobní nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením či použitím výrobku v nevhodných podmínkách.

Záruka zaniká, pokud:

 • je zboží používáno v jiné aplikaci nebo na jiném typu užívání, než pro které bylo původně určeno
 • je zboží neodborně opravované nebo jinak vykazuje stopy jiného poškození než běžným používáním
 • má-li zboží nebo produkt identifikační nápis/štítek na zboží přetřen nebo odstraněn nebo je nečitelný a tudíž se nedá zkontrolovat výrobní číslo
 • zboží bylo používáno mimo povolený teplotní rozsah uvedený v technickém listu

Pro uplatnění reklamace kontaktujte Prodávajícího emailem nebo telefonicky, údaje naleznete v Kontaktech na našich webových stránkách. Balíky i veškerou korespondenci zasílejte výhradně na tuto adresu.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy zboží, a to včetně veškerého příslušenství, a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží bude zasláno Prodávajícímu po předchozím oznámení ze strany Kupujícího obyčejnou zásilkou, nikoliv na dobírku.

Reklamace zboží bude řešena opravou zboží, výměnou zboží, příp. vrácením kupní ceny.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet. Za tímto účelem zašle Kupující číslo svého bankovního účtu na emailovou adresu Prodávajícího.

X. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu vyplývajícího z Kupní smlouvy je Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Prodávajícím, a to prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách https://adr.coi.cz/cs. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Kupujícího zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná. Další informace naleznete na http://www.coi.cz/.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Kupující poprvé u Prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení prodávajícího s jejím vrácením).

Kupující, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh na mimosoudní řešení sporu s Prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště. Seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise, http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

XI. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

Kupující - spotřebitel má právo podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Prodávající tímto upozorňuje, že možnost výměny nebo vrácení zboží se týká pouze u zboží, které není vyráběno a ani upraveno na míru Kupujícího. Zboží, které vyrábíme, kompletujeme nebo jinak upravujeme přímo pro Vás na zakázku, tudíž toto zboží není možné vrátit ani vyměnit. V případě závady výrobku platí však na toto zboží standardní záruka.

O odstoupení od Kupní smlouvy musí Kupující - spotřebitel informovat Prodávajícího do konce 14denní lhůty prokazatelně emailem na info@gastrotym.cz, uvést číslo objednávky a číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za zboží, a poté neprodleně zaslat zboží na korespondenční adresu Prodávajícího uvedenou v Kontaktech na webových stránkách. V případě, že Kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování, pokud možno v původním obalu. V zájmu zkvalitňování našich služeb si Vás dovolujeme požádat o uvedení důvodu vrácení, tato informace však není povinná. Prodávající je oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vráceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Případnou kompenzací není dotčeno právo Kupujícího na odstoupení od smlouvy, Prodávající si však vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vráceného zboží na vrácenou kupní cenu. Při zaslání zboží zpět doporučujeme zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Jakmile Prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně překontrolovat a přezkoušet. Pokud je zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle Prodávající nejpozději do 14 dnů Kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží převodem na účet Kupujícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy:

 • - na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • - na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 • - na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího a dodávku zboží vyrobeného na zakázku dle parametrů zadaných Kupujícím v objednávce

XII. Závěrečná ustanovení

Společnost GASTROSUN, s.r.o., jakožto provozovatel internetových stránek www.gastrotym.cz, je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám.

Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách www.gastrotym.cz, a je tak umožněna jejich archivace. Obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že se před odesláním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 01.10.2020

GASTROSUN, s.r.o.
Ing. Michal Kubant – jednatel
+420 736 472 341